ПОЛИТИКА

 

за Поверителност

на

ЕТ „ДЕНТА-КОН – КОНСТАНТИН ДУМАНОВ“

с ЕИК 115324991

приета на 11.10.2021г.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

ПРЕАМБЮЛ

ЕТ „ДЕНТА-КОН – КОНСТАНТИН ДУМАНОВ“ с ЕИК 115324991, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, п.код 1463, Витоша 98, наричано по-нататък за краткост ДЕНТА-КОН е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия Регламент за Защита на Личните Данни 2016/679.

Настоящата Политика за Поверителност има за цел да Ви информира какви лични данни обработва ДЕНТА-КОН и за какви цели, на кого ги предоставя, какви са вашите права относно обработваните ваши лични данни и как можете да ги упражните. ЕТ „ДЕНТА-КОН – КОНСТАНТИН ДУМАНОВ“ се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

 

ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

За Клиенти Физически Лица:

 • Три имена и ЕГН само в случай на издаване на фактура;
 • Адрес за доставка;
 • Телефон за контакт;
 • Имейл;
 • История на поръчките;
 • IP адрес.

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ДЕНТА-КОН като Администратор на лични данни извършва следните операции и обработва само необходимите лични данни за следните цели:

 • за Продажба на Продукти и Тяхното Доставяне;
 • за Директен Маркетинг за Целите на Продажбите;

COOKIES

За да направим посещенията Ви на страницата на ДЕНТА-КОН възможно най-функционални, използваме т. нар. „бисквитки“. „Сооkіеѕ“ или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на Вашия твърд диск.

Интернет страницата ни използва следните бисквитки, за да подобри Вашето пазаруване:

 • Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности на сайта и поддържат възможна идентификацията Ви през цялото време. Целта на това е да можем да идентифицира Вашия браузър за интернет и да събираме данни за използването на сайта ни от Ваша страна, кои са страниците, които обичайно посещавате, каква е продължителността на посещенията Ви, както и да разпознава тази информация, когато се връщате на сайта, за да подобряваме Вашия комфорт и практическа работа на онлайн магазина.

ПОЛУЧАТЕЛИ И КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ

Във връзка с изпълнение на целите, посочени по-горе, ДЕНТА-КОН предоставя личните данни на физически лица на следните получатели:

 • Национална Агенция за Приходите – във връзка със: сключени трудови договори; дължими данъци, дължими обезщетения; проверки и ревизии;
 • Куриерски компании – във връзка с доставянето и заплащането на закупените стоки
 • Хостинг компания – във връзка със съхраняването на личните данни;
 • Банки – във връзка с извършвани разплащания по банков път;
 • Други държавни и общински органи и/или институции – във връзка със законови задължения към тях или във връзка със законови искания от тях за информа-ция, която съдържа лични данни.
 • Подизпълнители за изпълнение на договорни задължения.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЕНТА-КОН

 

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните някое от своите права, можете да се свържете на:

 • email:  dentacon@yahoo.com
 • телефон: 032 263 263
 • адрес: бул.“Васил Априлов“ 92 , Пловдив

 

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Спазване разпоредбите на Регламента

Политиката на ДЕНТА-КОН има за цел да осигури спазването на разпоредбите на Регламента.

Лични данни се събират и обработват законосъобразно и добросъвестно

ДЕНТА-КОН събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни.

Личните данни се обработват прозрачно

ДЕНТА-КОН осигурява прозрачност в комуникацията за събираните и обработваните лични данни като информацията за това е в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, и се използват ясни и недвусмислени формулировки

Лични данни се събират и обработват само за определени цели

ДЕНТА-КОН обработва лични данни на физически лица само в следните случаи:

 1. обработването е необходимо за спазване на законово задължение на ДЕНТА-КОН;
 2. обработването е необходимо за изпълнение на договор (в т.ч. поръчка) с ДЕНТА-КОН, по който физическо лице е страна, или за предприемане на стъпки по искане от физическо лице преди сключване на договор, когато е нужна неговата идентификация;
 3. физическо лице е дало своето недвусмислено съгласие за разбираема и прозрачно дефинирана цел от страна на ДЕНТА-КОН, за която е нужно обработване на неговите лични данни;
 4. обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизнено важни интереси на физическото лице, чиито лични данни се обработват или на друго физическо лице;
 5. обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на ДЕНТА-КОН или на трета страна, съгласно разпоредбите на Регламента;
 6. другите случаи, предвидени в Регламента.

 

Не се събират и обработват ненужни за дейността лични данни

ДЕНТА-КОН не събира и не обработва лични данни на физически лица, които надхвърлят неговите задължения по закон или неговите нужди за правене на бизнес.

Събрани лични данни се обработват за други цели само след съгласие на лицата

Във всички случаи, когато е необходимо събрани и обработвани лични данни на физически лица да се използват за цели различни от първоначалните, ДЕНТА-КОН уведомява съответните физически лица, иска тяхното съгласие и пристъпва към обработка на техните лични данни за други цели, само след тяхното изрично съгласие.

За обработка се събират минимално необходимите лични данни

ДЕНТА-КОН събира и обработва само минимум необходимите лични данни на физически лица, които:

 1. са предвидени в закон;
 2. са нужни за изпълняване на договор;
 3. са нужни за изпълняване на целите, за които се събират.

Обработвани лични данни са точни и актуални

ДЕНТА-КОН осигурява обработването на личните данни на физически лица да се извършва с максимална точност и по възможност винаги в актуалност.

Личните данни се обработват от минимум необходимия брой лица

ДЕНТА-КОН осигурява достъпът и обработката на личните данни на физически лица да се извършва от минимално необходимия брой лица (оператори), които имат нужната компетентност за тяхната обработка и нужната ангажираност за тяхното опазване.

Личните данни се съхраняват за минимално необходимото време

ДЕНТА-КОН съхранява лични данни за минимално необходимото време:

 1. нужно по закон;
 2. нужно да се изпълни договор (в т.ч. поръчка) и отговорността по него;
 3. нужно да се изпълни целта, за която данните са събрани и обработени; или
 4. до поискване от физическо лицето за тяхното изтриване,

след което те се унищожават без излишно забавяне.

Във всички случаи ДЕНТА-КОН осигурява поне веднъж годишно да се прави преглед на събираните и обработваните лични данни и тези от тях, които попадат в някоя от горните хипотези се изтриват без излишно забавяне.

ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни се обработват с необходимите нива и мерки за защита

ДЕНТА-КОН осигурява необходимите нива на физическа, организационна и технологична защита с оглед на:

 1. естеството, обхвата, контекста и целта на обработваните лични данни;
 2. вероятността, нивата на въздействие и тежестта на риска за правата и свободите на физическите лица, в случай на нарушаване на сигурността на обработваните лични данни;
 3. своите финансови и организационни възможности.

ДЕНТА-КОН осигурява и всички необходими мерки за своевременно възстановяване на събирани и обработени лични данни при тяхна загуба в резултат на случайни, злонамерени или форсмажорни събития.

Личните данни се обработват с контролиран и проследим достъп

ДЕНТА-КОН осигурява необходимите и подходящи технически, организационни и технологични мерки за контролиран и проследим достъп до личните данни на физически лица.

Личните данни се обработват с нужната отчетност за спазване на Регламента

ДЕНТА-КОН осигурява необходимата отчетност и регистри, за да е в състояние да докаже, че разпоредбите на Регламента са спазени.

Спазване правата на физическите лица, чиито лични данни се обработват

ДЕНТА-КОН осигурява спазването правата на физическите лица, чиито лични данни се събират и обработват, което включва:

 1. право на информираност за обработка на лични данни;
 2. право на достъп до личните данни – с какви данни се разполага;
 3. право на коригиране на неточни лични данни;
 4. право на изтриване на лични данни – правото ”да бъдеш забравен”;
 5. право на ограничаване на обработваните лични данни;
 6. правото на информираност за действия в резултат на искане за коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни;
 7. право на преносимост на данните;
 8. право на възражение срещу обработване на лични данни;
 9. право да не са обект на автоматично вземане на решение, включващо профилиране.

КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независимият държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни на територията на Република България.

В случай на съмнение, че правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са нарушени, можете да подадете сигнал до КЗЛД на:

 • Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Електронна поща: kzld@cpdp.bg
 • Интернет страница: cpdp.bg